Wspólnoty mieszkaniowe

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę naszej Spółki na administrowanie nieruchomością.


Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. posiada ponad 10-letnie doświadczenie w administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Proponujemy Państwu swoje usługi w zakresie administrowania Wspólnotą Mieszkaniową. Aktualnie nasza Spółka zarządza 40 wspólnotami mieszkaniowymi. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami zapewnia wykształcona kadra zawodowa, posiadająca licencje zarządców nieruchomości.
Wspólnoty administrowane przez LTBS posiadają własne konta bankowe i własną wyodrębnioną księgowość. Nasza administracja ściśle współpracuje z Zarządami Wspólnot, którym zapewnia na bieżąco wgląd w sprawy finansowe i eksploatacyjne wspólnoty.
Długoletnie funkcjonowanie na rynku zarządców nieruchomościami oraz ilość zarządzanych podmiotów pozwoliło nam na wynegocjowanie korzystnych dla wspólnot ofert na utrzymanie rachunku bankowego,  warunków ubezpieczenia nieruchomości i innych.
Dla zapewnienia prawidłowej obsługi właścicieli lokali nasze biuro działa przy ul. Armii Krajowej 14w Lęborku.

 

O F E R T A   N A   A D M I N I S T R O W A N I E
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku jest  profesjonalną  firmą zajmującą się od wielu lat budowaniem nowych budynków jak również administrowaniem nieruchomościami. Jesteśmy firmą miejską, nie prywatną i podlegamy bezpośrednio pod Burmistrza Miasta. Również w firmie funkcjonuje Rada Nadzorcza w składzie trzyosobowym powoływanym przez Burmistrza Miasta Lęborka, która sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki.  
              
Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę w zakresie nadzoru budowlanego, obsługi prawnej, administrowania zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz w zakresie finansowo-księgowych, co w pełni zaspokaja obsługę w zakresie zarządzania. Współpracujemy z firmami wykonującymi usługi instalacji wod-kan, gazowych, elektrycznych, sprzątania, utrzymania zieleni, odśnieżania, firmami budowlanymi itp.
Firma nasza ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. 

Oferujemy Państwu wysoki standard świadczonych usług czyli:

 • pełną obsługę komputerową rozliczeń każdego mieszkania oraz całej wspólnoty w okresach miesięcznych
 • rozliczenie za dostarczane media w okresach miesięcznych wg faktycznego zużycia
 • prowadzenie pełnej księgowości
 • kompetentne reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz tj. w urzędach administracji  państwowej, samorządowej, w spółkach dostarczających media np. energię elektryczną, wodę, c.o , ciepłą wodę itp.
 • przeprowadzanie drobnych prac konserwacyjnych na budynku
 • windykację należności z tytułu opłat czynszowych
 • wykonywanie czynności wynikające z obowiązków prawa budowlanego: prowadzenie książki obiektu budowlanego, terminowość obowiązkowych przeglądów technicznych
 • comiesięczne dostarczanie rozliczeń z tytułu czynszu do lokali mieszkalnych
 • usługi w przygotowaniu dokumentacji na planowane remonty, zbieranie ofert, przygotowanie umów oraz w razie potrzeby przygotowanie wniosku kredytowego ,
 • inne problemy mogące wyniknąć podczas zarządzania wspólnotą mieszkaniową  
 • w przypadku wyrażenia przez właścicieli chęci sprzątania części wspólnych budynku oferujemy pomoc w zapewnieniu tych usług i negocjacjach z firmą zajmującą się usługami sprzątania
 • wynegocjowanie najkorzystniejszej oferty prowadzenia konta bankowego wspólnoty mieszkaniowej
 • możliwość wnoszenia opłat za lokal w siedzibie administratora

 

W przypadku powierzenia nam zarządzania będziemy dążyli do utrzymywania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, racjonalizowania kosztów związanych z bieżącym utrzymywaniem oraz zapobiegali i przeciwdziałali ich dekapitalizacji .
 
Jeżeli nasza oferta wzbudziła Państwa zainteresowanie prosimy o kontakt pod nr tel. 59 8621 700 lub osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku .