Podstawa Prawna

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lęborku. Wszystkie udziały w liczbie 100% obejmuje jedyny wspólnik - Gmina Miejska Lębork. Od początku działalności LTBS realizuje cele polityki mieszkaniowej miasta budując mieszkania na wynajem o czynszu regulowanym.

W dniu 28.06.1996r. na podstawie Uchwały nr XXIV-235/96 Rady Miasta Lęborka powołano LTBS spółkę z o. o., której jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Lębork. Do zadań TBS należy realizowanie postanowień polityki mieszkaniowej przyjętej przez Radę Miasta Lęborka.
Dnia 29.04.98 r. został zatwierdzony Akt Założycielski LTBS przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Osobowość prawna Spółka uzyskała 29.05.98 r. przez wpis do rejestru handlowego Sądu Gospodarczego w Słupsku RH.B - 1518/98.
Jednostka działalność rozpoczęła  01.06.98 jako Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Lęborku.
Dnia 26-06-2001 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego LTBS Sp. z o.o. zostało zarejestrowane pod nr KRS0000021751.

Kapitał zakładowy  LTBS sp. z o.o. wynosi 7 860 000 zł dzieli się na 7 860 udziałów po 1.000 złotych.

Struktura Organizacyjna

Według § 15 Aktu Założycielskiego LTBS sp. z o.o. struktura organów zarządzających składa się z:

  • Zgromadzenia Wspólników
  • Rady Nadzorczej
  • Zarząd Spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta Lęborka.

Rada Nadzorcza składa się z trzech osób, w której skład wchodzili:

  1. Przewodniczący - Maciej Pohl
  2. Sekretarz - Joanna Janowicz                
  3. Członek - Bożena Bodnar

Zarząd

Na podstawie  § 21 pkt. Umowy spółki z dnia 09.04.1998 r. Rep.”A” numer 1400/1998 rok z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza powołuje jednoosobowy Zarząd spółki. Funkcję Prezesa pełni mgr inż. Krzysztof Filip.